รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เด่นพงษ์ ไทยแป้น    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645210291    นายอดิศร พรมดี ปวส.1/22  1
 2  645210292    นายธงชัย นาคหมู ปวส.1/22  1
 3  645210439    นายพีรพล คงคา ปวส.1/22  1
 4  645210440    นายกิตติศักดิ์ ปรีกราน ปวส.1/22  1
 5  645210441    นายจิรายุ เชิงคีรี ปวส.1/22  1
 6  645210533    นายจำรัส แก้วยงค์ ปวส.1/22  1
 7  645210534    นายพุทธานี จันทร์ธรรม ปวส.1/22  1
 8  645210535    นายจักรพงษ์ กีบสันเทียะ ปวส.1/22  1
 9  645210548    นายสุกนต์ธี ม่วงวงศ์ ปวส.1/22  1
 10  645210566    นายคุณากร ใจมุ่ง ปวส.1/22  1
 11  645210602    นายศักสิทธิ์ ชุ่มจิตร์ ปวส.1/22  1
 12  645210621    นายธีระพล ดีคำเติม ปวส.1/22  1
 13  645210633    นายวัชรากร หอมจำรูญ ปวส.1/22  1
 14  645210688    นายพุทธิพงศ์ ลือก้อง ปวส.1/22  1
 15  645210689    นายธนพล สนโต ปวส.1/22  1
 16  645210690    นายกฤษฎา แก้วทอด ปวส.1/22  1
 17  645210691    นายศมกร ขุนบุญ ปวส.1/22  1
 18  645210694    นายวันชัย เรือนอุไร ปวส.1/22  1
 19  645210721    นายธีรพล บัวสุข ปวส.1/22  1
 20  645210739    นายธิติ พระนิกร ปวส.1/22  1
 21  645210780    นางสาวฑิตยา กล่อมเกลี้ยง ปวส.1/22  1
 22  645210807    นายศรวิศฐ์ มั่นเจ๊ก ปวส.1/22  1
 23  645210880    นายสุนทร บัวเชื้อ ปวส.1/22  1
 24  646210111    นายสหภาพ จันทร์สละ ปวส.1/22  2
 25  646210147    นายวุฒินันท์ จันจี ปวส.1/22  2
 26  646210199    นายเจษฎาพร พรวนประมูล ปวส.1/22  2
 27  646210235    นายปิยวัฒน์ อุ่นเเก้ว ปวส.1/22  2
 28  646210387    นายอนุรักษ์ พุ่มพวง ปวส.1/22  2
 29  646210654    นางสาวชวัลรัตน์ แป้นสวน ปวส.1/22  2
 30  646210770    นายวุฒินันท์ คำชาวงษ์ ปวส.1/22  2
 31  646210774    นายหรินทร์ สีพิมพ์ ปวส.1/22  2
 32  646210802    นายอนุภัทร สิทธิสอน ปวส.1/22  2
 33  646210811    นายจักรรินทร์ แก้วสีสด ปวส.1/22  2
 34  646210833    นายสุธิกร ด้วงมูล ปวส.1/22  2
 35  646210840    นายสมหวัง อ่อนศรี ปวส.1/22  2
 36  646210841    นายชัยธวัช นุภาพ ปวส.1/22  2
 37  646210852    นายสิทธิพล รอดเอี่ยม ปวส.1/22  2
 38  646210858    นายขจรศักดิ์ รุ่งพรหมมา ปวส.1/22  2
 39  646210859    นายณัฐอนันต์ ปาอิน ปวส.1/22  2
จำนวน  39    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th