รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กริชภูมิ อุ่นคำปา    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645220100    นายเมธา เสือน้อย ปวส.1/31  2
 2  645220388    นายรัชโยธิน หว้านเครือ ปวส.1/31  2
 3  645220442    นายทรงพล ดาจันทร์ ปวส.1/31  1
 4  645220443    นายฤทธิพล เรืองฤทธิ์ ปวส.1/31  2
 5  645220444    นายบุริมสิทธิ ผาท้วม ปวส.1/31  2
 6  645220445    นายปรมัตถ์ บุญจันทร์ ปวส.1/31  2
 7  645220446    นายธีรเมธ หลักฐาน ปวส.1/31  2
 8  645220447    นายชินวัฒน์ ชื่นใจ ปวส.1/31  1
 9  645220448    นายปฏิภาณ ค้างคีรี ปวส.1/31  2
 10  645220449    นางสาวรุ่งทิวา ศรีสง่าบริบูรณ์ ปวส.1/31  2
 11  645220450    นางสาวสุภัสสร มีใจ ปวส.1/31  1
 12  645220451    นางสาวชญานิศ โตเฟื่อง ปวส.1/31  1
 13  645220452    นายทิฆัมพร เหลี่ยมเนียม ปวส.1/31  1
 14  645220453    นายวรภพ ผาลา ปวส.1/31  1
 15  645220454    นางสาวปนัดดา บัวจันทร์แดง ปวส.1/31  1
 16  645220455    นางสาวหนึ่งฤทัย ศุภจันทร์ ปวส.1/31  1
 17  645220458    นายปิยะ ผาก้อน ปวส.1/31  2
 18  645220460    นายสิทธิศักดิ์ อินทร ปวส.1/31  2
 19  645220461    นางสาวสุกานดา ลอยเลื่อน ปวส.1/31  2
 20  645220462    นางสาวสุกัญญา ลอยเลื่อน ปวส.1/31  2
 21  645220463    นายกิตติพงษ์ ป๊อกแป๊ก ปวส.1/31  1
 22  645220464    นายณภัทร รู้หลัก ปวส.1/31  1
 23  645220466    นายจักรพงศ์ เชียงรส ปวส.1/31  2
 24  645220469    นางสาวกฤษณา ต่ายพักดิ์ ปวส.1/31  1
 25  645220470    นางสาวสุพัตรา ทายา ปวส.1/31  1
 26  645220471    นางสาววิสุดา มั่นแย้ม ปวส.1/31  1
 27  645220472    นางสาวนฤมล ดารดาษ ปวส.1/31  1
 28  645220477    นายภาณุพันธ์ จันทร์มี ปวส.1/31  2
 29  645220478    นายชาคริต สีชมภู ปวส.1/31  1
 30  645220480    นายชนภัทร์ มุขอิ่ม ปวส.1/31  1
 31  645220484    นางสาวมนทิราลัย สอนนะรา ปวส.1/31  2
 32  645220485    นายธนธรณ์ ผิวทอง ปวส.1/31  2
 33  645220486    นายพีรวิชญ์ ยูรสูงเนิน ปวส.1/31  2
 34  645220493    นายชัชชัย มากบำรุง ปวส.1/31  1
 35  645220494    นายณัฐวัตร ใหญ่คุ้ม ปวส.1/31  1
 36  645220528    นายณรงค์ศักดิ์ พัดจันทร์หอม ปวส.1/31  1
 37  645220539    นายภาสกร คงรัตน์ ปวส.1/31  2
 38  645220540    นายธงชัย กลิ่นลอย ปวส.1/31  2
 39  645220541    นายรณกร อิสสระ ปวส.1/31  2
 40  645220542    นายธนาวุฒิ ตานะ ปวส.1/31  2
 41  645220571    นายภานุวัฒน์ ศรีอินทร์ ปวส.1/31  2
 42  645220573    นายชัยรัตน์ มาวุฒิ ปวส.1/31  1
 43  645220614    นายกลทีป์ ทองอุไร ปวส.1/31  1
 44  645220615    นายกิติศักดิ์ เพ็งถา ปวส.1/31  1
 45  645220616    นางสาวปรียาภัทร มีมั่น ปวส.1/31  1
 46  645220687    นายกฤตนัน คงมาก ปวส.1/31  2
 47  645220924    นายจิรวัฒน์ สุวรรณวัฒนะ ปวส.1/31  1
 48  645220926    นายพัชรพงษ์ เจริญงาม ปวส.1/31  2
จำนวน  48    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th