รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ญาณิศา สังข์เงิน    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645220230    นายศุภกร จันทร์หอม ปวส.1/32   -
 2  645220402    นายวีรภัทร พวงกุหลาบ ปวส.1/32   -
 3  645220459    นายวริทธิ์นันท์ เณรเนือง ปวส.1/32   -
 4  645220468    นางสาวภัณฑิรา เฉื่อยกลาง ปวส.1/32   -
 5  645220473    นายวิสุทธิพงษ์ แสงสุวรรณ ปวส.1/32   -
 6  645220474    นายอนันธะชัย จันสา ปวส.1/32   -
 7  645220475    นายธีรยุทธ เมืองโคตร ปวส.1/32   -
 8  645220476    นายอรรถวุฒิ สุวรรณติใย ปวส.1/32   -
 9  645220479    นางสาวสุวรรณษา ตันดี ปวส.1/32   -
 10  645220481    นายณัฐกรณ์ น้อยแข ปวส.1/32   -
 11  645220482    นายณัฏฐพร งานผัด ปวส.1/32   -
 12  645220483    นายอภิสิทธิ์ เนียมจุ้ย ปวส.1/32   -
 13  645220487    นายศรัณยู ชอบธรรม ปวส.1/32   -
 14  645220488    นายกิตติณัฏฐ์ ปัญญาศักดิ์ชัย ปวส.1/32   -
 15  645220489    นายอุทัยรัตน์ จันทร์ทอง ปวส.1/32   -
 16  645220490    นายสรณัย แพงมา ปวส.1/32   -
 17  645220491    นายกิตติภูมิ มาสน ปวส.1/32   -
 18  645220492    นายสมภักดิ์ ศรีสมโภค ปวส.1/32   -
 19  645220495    นายธีรวุฒิ กุลธราธีระ ปวส.1/32   -
 20  645220496    นางสาวธันยา เฉื่อยกลาง ปวส.1/32   -
 21  645220536    นางสาวสุปราณี อ้นทองทิม ปวส.1/32   -
 22  645220538    นายภูธเนศ วิจิตร ปวส.1/32   -
 23  645220569    นายอนุสรณ์ ศิลาคชสาร ปวส.1/32   -
 24  645220570    นายสมาบัติ จันทร์หอม ปวส.1/32   -
 25  645220572    นายอิทธิพล เพ็ชรรัตน์ ปวส.1/32   -
 26  645220612    นางสาวภัทรวดี เจริญยิ่ง ปวส.1/32   -
 27  645220919    นายภาคิน วงศ์เอี่ยม ปวส.1/32   -
จำนวน  27    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th