รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ญาณิศา สังข์เงิน    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  646220178    นายธนพล ถามั่งมี ปวส.1/33   -
 2  646220362    นายณัฐนันท์ มิ่งนัน ปวส.1/33   -
 3  646220639    นายรัชชานนท์ เพ็งคง ปวส.1/33   -
 4  646220647    นางสาวพิมพิดา มาปัด ปวส.1/33   -
 5  646220655    นายอรรถพล ม่วงทอง ปวส.1/33   -
 6  646220656    นายอรรถสิทธิ์ เครือรอด ปวส.1/33   -
 7  646220657    นายภานุศักดิ์ ลังก้า ปวส.1/33   -
 8  646220661    นายจิระศักดิ์ ทองเณร ปวส.1/33   -
 9  646220665    นายนาวิน วงษ์เงิน ปวส.1/33   -
 10  646220751    นางสาววาศิณี โทลัยหะ ปวส.1/33   -
 11  646220805    นายชนะชัย อยู่ทรัพย์ ปวส.1/33   -
 12  646220818    นายปรมินทร์ เพชรมาศ ปวส.1/33   -
 13  646220857    นายสิทธิพงษ์ ใจเดียว ปวส.1/33   -
 14  646220882    นายธวัชชัย ทำไถ ปวส.1/33   -
 15  646220898    นายปิยะวัตร ก้อนแก้วมูล ปวส.1/33   -
 16  646220902    นายยุทธนา รอดพันหน ปวส.1/33   -
 17  646220913    นายชลชาติ แข็งฤทธิ์ ปวส.1/33   -
 18  646220927    นายจักรพงษ์ นาคเผือก ปวส.1/33  -
 19  646220929    นายอธินัท กฤชพงศ์วรา ปวส.1/33  -
 20  646230856    นางสาวนพเก้า ถาคำ ปวส.1/33   -
จำนวน  20    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th