รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยะ สีตาชัย    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645230375    นางสาวศิริพิมพ์ เย็นดี ปวส.1/41  1
 2  645230376    นายศิวนารถ เจริญสุข ปวส.1/41  1
 3  645230377    นายจักรกฤษณ์ จิตร์อมร ปวส.1/41  1
 4  645230378    นายจิรเมธ ยิ้มเจริญ ปวส.1/41  1
 5  645230379    นายวรรฒสพล จันมลฑา ปวส.1/41  1
 6  645230380    นายวชิรวิทย์ หิงสุวรรณ ปวส.1/41  1
 7  645230381    นายณัฐพล เคนเหลื่อม ปวส.1/41  1
 8  645230382    นางสาวบุษบา ศรีเนตร ปวส.1/41  1
 9  645230383    นางสาวพรนภา โกนพรรณ ปวส.1/41  1
 10  645230410    นายณัฐดนัย มณีอินทร์ ปวส.1/41  1
 11  645230563    นางสาวคุณงาม อยู่สำอางค์ ปวส.1/41  1
 12  645230613    นางสาวสุประวีณ์ วงษ์ปัน ปวส.1/41  1
 13  645230692    นายกุลพัทธ์ เรืองปุ้ย ปวส.1/41  1
 14  645230701    นางสาวเจนจิรา นวลละออง ปวส.1/41  1
 15  645230928    นางสาวรุ่งระวี มณีชัย ปวส.1/41  1
 16  646220897    นายนิธิกรณ์ ปิติชาญ ปวส.1/41  2
 17  646230085    นางสาวศิลป์ศุภา จันทร์มณฑา ปวส.1/41  2
 18  646230087    นางสาวภัทราภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ ปวส.1/41  2
 19  646230325    นางสาวนฤมล ทองทา ปวส.1/41  2
 20  646230713    นายวีรวิชญ์ ลาดใหล ปวส.1/41  2
 21  646230733    นายศิริมงคล คำมี ปวส.1/41  2
 22  646230734    นายวรินทร จันทร์ดุ้ง ปวส.1/41  2
 23  646230786    นายธนากร พัฒนะราช ปวส.1/41  2
 24  646230922    นายอนุวัฒน์ สุวรรณเกาะ ปวส.1/41  2
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th