รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาริชาติ รอดแตง    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645120098    นางสาวชนาการณ์ เสือน้อย ปวส.1/5  1
 2  645120279    นางสาวสุภาวดี ปินตา ปวส.1/5  1
 3  645120427    นางสาวณัฐริณีย์ สีฟ้า ปวส.1/5  1
 4  645120586    นางสาวอริสรา อุดม ปวส.1/5  1
 5  645120587    นางสาวมนัสวรรณ คำโสภา ปวส.1/5  1
 6  645120588    นางสาวกฤตยา ธงสันเที้ยะ ปวส.1/5  1
 7  645120589    นางสาวภัทรา พูนพิชัย ปวส.1/5  1
 8  645120590    นางสาวพิมพ์พิมล ยอดนิล ปวส.1/5  1
 9  645120592    นางสาวจุฑามาศ ลำเจริญ ปวส.1/5  1
 10  645120593    นางสาวธมลวรรณ น้อยคำ ปวส.1/5  1
 11  645120594    นางสาวปัทมา ดีเพ็ง ปวส.1/5  1
 12  645120595    นางสาวอรกัญญา ปานบ้านใหม่ ปวส.1/5  1
 13  645120596    นายณัฐวุฒิ ทักษี ปวส.1/5  1
 14  645120597    นายณัชพล อินมา ปวส.1/5  1
 15  645120598    นางสาวรุ่งไพลิน ปาด้วง ปวส.1/5  1
 16  645120599    นางสาวชนิกานต์ นราภัย ปวส.1/5  1
 17  645120600    นางสาวณัฏฐธิดา เชื้ออ่ำ ปวส.1/5  1
 18  645120601    นางสาวโสภิตนภา งามสอาด ปวส.1/5  1
 19  645120607    นางสาวกรพินธุ์ ปานคำ ปวส.1/5  1
 20  645120659    นางสาวรัตนาวดี จันทะวงค์ ปวส.1/5  1
 21  645120660    นางสาวปนัดดา อยู่ดี ปวส.1/5  1
 22  645120768    นางสาวสุภาพร บุตรทอง ปวส.1/5  1
 23  645120772    นางสาวรวิสรา บุญรอด ปวส.1/5  1
 24  645120789    นายศักรินทร์ วสุนันต์ ปวส.1/5  1
 25  645120799    นางสาวชนิสรา พวงชัยยะ ปวส.1/5  1
 26  645120930    นายศตวรรษ ซื่อต่อวงษ์ ปวส.1/5  1
 27  646120050    นายศิวกร สง่างาม ปวส.1/5  2
 28  646120052    นางสาวจิรภา คำเต่ย ปวส.1/5  2
 29  646120121    นางสาวหฤทัย สิทธิปัญญา ปวส.1/5  2
 30  646120183    นางสาวกันธิชา อุ่นนะ ปวส.1/5  2
 31  646120184    นางสาวมีนา การบรรจง ปวส.1/5  2
 32  646120185    นางสาวกัญญารัตน์ ต๊ะนา ปวส.1/5  2
 33  646120186    นางสาววนิดดา เรือนมูล ปวส.1/5  2
 34  646120304    นางสาวสุธารัตน์ อ่อนวัง ปวส.1/5  2
 35  646120354    นางสาวศศิธร สีมาอิ้ง ปวส.1/5  2
 36  646120373    นางสาวสุชาดา บำเพ็ญสุข ปวส.1/5  2
 37  646120407    นางสาวกชกร แก้วเพ็ง ปวส.1/5  2
 38  646120426    นางสาวธัญรดา ถาเงิน ปวส.1/5  2
 39  646120617    นางสาวพิยดา เทโพ ปวส.1/5  2
 40  646120626    นางสาวอุธามาศ ชอบธรรม ปวส.1/5  2
 41  646120627    นางสาวธัญสุดา อุตมา ปวส.1/5  2
 42  646120678    นางสาววาสนา ดาดวง ปวส.1/5  2
 43  646120698    นางสาววิรากานต์ พาใจ ปวส.1/5  2
 44  646120710    นางสาวจุฑามาส ทะดี ปวส.1/5  2
 45  646120812    นางสาวอริสา ด่านพัฒนานุรักษ์ ปวส.1/5  2
 46  646120836    นายพันธกานต์ เกตุแก้ว ปวส.1/5  2
 47  646120837    นางสาวน้ำฝน เอี่ยมปรีชา ปวส.1/5  2
 48  646120843    นางสาวภิมลรัตน์ แก้วผัด ปวส.1/5  2
 49  646120876    นางสาวพัชราภา ช่วยกล่อม ปวส.1/5  2
 50  646120886    นางสาวธิดารัตน์ มาถา ปวส.1/5  2
 51  646120899    นางสาวภัทร์สุดา พยุงกิจ ปวส.1/5  2
 52  646120901    นางสาวอภิญญา ยาคาน ปวส.1/5  2
 53  646120906    นางสาวแพรวพรรณ จันทร์บาง ปวส.1/5  2
 54  646120921    นางสาวร่มฉัตร พลสวัสดิ์ ปวส.1/5  2
จำนวน  54    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th