รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.1     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศิริสมพร ทำนุพันธ์    
นักศึกษากรุณาเข้าไลน์กลุ่มเพื่อติดต่อและรับข่าวสารจากอ.ที่ปรึกษา ที่ คลิกที่นี่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  645130132    นางสาวศิรินทิพย์ สีเนียม ปวส.1/9   -
 2  645130133    นางสาววิภาวนี อินใจ ปวส.1/9   -
 3  645130549    นางสาวทิพย์กมล พูลพิพัฒน์ ปวส.1/9   -
 4  645130550    นางสาวปรัชญาพร สมปา ปวส.1/9   -
 5  645130551    นางสาวชลกร เพ็ชรบุญมี ปวส.1/9   -
 6  645130552    นางสาวละอองทิพย์ อินทจันท์ ปวส.1/9   -
 7  645130553    นางสาวปิยะรัตน์ อองดา ปวส.1/9   -
 8  645130555    นางสาวณัฐธิดา ดอกพุฒ ปวส.1/9   -
 9  645130556    นางสาวฐิตินันท์ อินคำ ปวส.1/9   -
 10  645130557    นางสาวณิชกานต์ แก้วจรูญ ปวส.1/9   -
 11  645130558    นางสาวปิยะวัลย์ อินต๊ะลาศ ปวส.1/9   -
 12  645130559    นางสาวณัฐณภา การจ้อย ปวส.1/9   -
 13  645130560    นางสาวนฤพร มอญเมือง ปวส.1/9   -
 14  645130562    นายภูวดล พรมสุวรรณ ปวส.1/9   -
 15  645130564    นายไอศูรย์ พรหมเบิด ปวส.1/9   -
 16  645130565    นางสาวสุริวิภา ยิ้มณรงค์ ปวส.1/9   -
 17  645130567    นายวรเดช มณีนุตร์ ปวส.1/9   -
 18  645130568    นางสาวจารุวรรณ นาคเลี้ยง ปวส.1/9   -
 19  645130574    นายเดชาวัต รุ่งเรือง ปวส.1/9   -
 20  645130605    นายปิยชนน์ ยุทธ์ธนเวทย์ ปวส.1/9   -
 21  645130695    นางสาววรารัตน์ พรมงาม ปวส.1/9   -
 22  645130700    นางสาวอสมาภรณ์ พลอยบุตร ปวส.1/9   -
 23  645130743    นายศยมพันธ์ ดำรงค์กุล ปวส.1/9   -
 24  645130845    นายวชิรพันธ์ พรวนประมูล ปวส.1/9   -
 25  645130895    นายธเนศ คงแก้ว ปวส.1/9   -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th