รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุพารัตน์ โชคทวีกิจ    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635110347    นางสาวณัฏฐพร ทรายหมอ ปวส.2/1   -
 2  635110372    นางสาวสงกรานต์ มยุฤทธิ์ ปวส.2/1   -
 3  635110373    นางสาวศรุตา ศรีเทพ ปวส.2/1   -
 4  635110374    นางสาวเมทินี มาถา ปวส.2/1   -
 5  635110375    นางสาววิชุดา บุญดิลก ปวส.2/1   -
 6  635110376    นางสาวสุธาทิพย์ เกิดพูล ปวส.2/1   -
 7  635110377    นางสาวนฤมล ชัยบุรม ปวส.2/1   -
 8  635110378    นางสาวสุกัญญา ยศสม ปวส.2/1   -
 9  635110379    นางสาววรดา เวียนรอบ ปวส.2/1   -
 10  635110381    นางสาวณฐวรรณ เมืองก่อ ปวส.2/1   -
 11  635110382    นายธนพล ชื่นชมกลิ่น ปวส.2/1   -
 12  635110383    นางสาวกัญญารัตน์ ดีผาย ปวส.2/1   -
 13  635110384    นางสาวสุภานัน จินนะคำ ปวส.2/1   -
 14  635110385    นางสาวสร้อยประกาย กันใจ ปวส.2/1   -
 15  635110386    นางสาวฐิติพร สุคนมณี ปวส.2/1   -
 16  635110387    นางสาวนภาพร รัตนอาจ ปวส.2/1   -
 17  635110389    นางสาวณัฐชนันท์ แซ่ลี ปวส.2/1   -
 18  635110390    นางสาวสุดารัตน์ ชาเทพ ปวส.2/1   -
 19  635110483    นางสาวกัญญาภัค อยู่นุ้ย ปวส.2/1   -
 20  635110484    นางสาวอริสา สีหาราช ปวส.2/1   -
 21  635110485    นายกิตตินันท์ ทองเมือง ปวส.2/1   -
 22  635110486    นางสาววรัญญา วงษ์มณี ปวส.2/1   -
 23  635110505    นางสาวรณภัทร สาหนู ปวส.2/1   -
 24  635110506    นางสาวพาฝัน สอนหว่าง ปวส.2/1   -
 25  635110752    นางสาววิภาวดี ลาเกี้ยว ปวส.2/1   -
จำนวน  25    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th