รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิฑูรย์ พิริยะอนันต์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635140072    นายจิรัฐโชติ สังข์หอม ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 2  635140073    นายปิยศักดิ์ เพ็ชรศรี ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 3  635140273    นายวันชัย บุญรอด ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 4  635140310    นางสาวกษมา พละโชติ ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 5  635140456    นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรโรจน์ ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 6  635140457    นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์ยอด ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 7  635140709    นางสาวสุนิสา สว่างแสง ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 8  636140063    นายพัณกรณ์ นวนจร ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 9  636140087    นางสาวพรรณษา ครุธผาสุข ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 10  636140088    นางสาวอนันตญา สีแดง ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 11  636140210    นายภูธเรศ ธิมาจร ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 12  636140265    นางสาวปนัดดา ป่านฉะนี้ ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
จำนวน  12    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th