รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยุพารัตน์ โชคทวีกิจ    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  636110179    นางสาวนฤมล ภู่พุ่ม ปวส.2/11  -
 2  636110248    นางสาวอรพิน เหมือนทอง ปวส.2/11  -
 3  636110275    นางสาวสุดารัตน์ คนดี ปวส.2/11  -
 4  636110338    นางสาววนิกุล รูนบาง ปวส.2/11  -
 5  636110366    นางสาวอาทิตยา ลีปัสสา ปวส.2/11  -
 6  636110367    นางสาวจีรพรรณ ดาตา ปวส.2/11  -
 7  636110409    นางสาวขนิษฐา อ้นรัตน์ ปวส.2/11  -
 8  636110431    นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งน้อย ปวส.2/11  -
 9  636110458    นายบรรณวัตร ช่วยสงค์ ปวส.2/11  -
 10  636110495    นางสาวเนตรนภา เส็งสอน ปวส.2/11  -
 11  636110522    นางสาวกัญญารัตน์ อุดเลิศ ปวส.2/11  -
 12  636110523    นางสาวจารุวรรณ กันน้ำอ่าง ปวส.2/11  -
 13  636110525    นางสาวษมาวรรณ ทำนักสุข ปวส.2/11  -
 14  636110612    นางสาวภาวินี โภคินสิริวัฒนกุล ปวส.2/11  -
 15  636110627    นางสาวรสสุคนธ์ น้อยทรัพย์ ปวส.2/11  -
 16  636110636    นางสาววรรณา เคยเห็น ปวส.2/11  -
 17  636110728    นางสาวอารยา พันธ์แก้ว ปวส.2/11  -
 18  636110733    นางสาวนภาภรณ์ บุญจันทร์ ปวส.2/11  -
 19  636110760    นางสาวศุภิสรา ซิวชื่น ปวส.2/11  -
 20  636110800    นางสาวชุติกาญจน์ เพื่อนบ้าน ปวส.2/11  -
 21  636110835    นางสาวอภิชญา เรียงริน ปวส.2/11  -
จำนวน  21    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th