รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รุ่งนภา สังอินทร์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  636130041    นางสาวปวัณรัตน์ เลิศชัย ปวส.2/19  -
 2  636130354    นายศักดิ์เดชา ปัญญาดี ปวส.2/19  -
 3  636130357    นางสาวหัทยา แก้วเปี้ย ปวส.2/19  -
 4  636130368    นายปฏิภาณ สำเนา ปวส.2/19  -
 5  636130496    นางสาวธนพร วิจิตรเฉลิมพงษ์ ปวส.2/19  -
 6  636130526    นางสาวชนากานต์ นาสวนกนก ปวส.2/19  -
 7  636130547    นางสาวรัตนา ฟองกระจาย ปวส.2/19  -
 8  636130602    นายกิตติภพ สุยะพรม ปวส.2/19  -
 9  636130613    นายภานุวัฒน์ เพ็ชรประสม ปวส.2/19  -
 10  636130617    นายกิติภูมิ โชคนิมิตร ปวส.2/19  -
 11  636130691    นางสาวเบญจมาศ คำใส ปวส.2/19  -
 12  636130692    นายณัฐนัย นุ่มนวล ปวส.2/19  -
 13  636130716    นายสุรพงษ์ พรหมพันใจ ปวส.2/19  -
 14  636130717    นายพฤษชาติ แสนเขื่อนแก้ว ปวส.2/19  -
 15  636130746    นางสาวกัลยารัตน์ นาเพาะผล ปวส.2/19  -
 16  636130789    นางสาวณัฐพร วรรณประภา ปวส.2/19  -
 17  636130790    นางสาวณัฐมน วรรณประภา ปวส.2/19  -
 18  636130815    นายพีรพล สนิท ปวส.2/19  -
 19  636130842    นายดลยุทธ์ ครองเมือง ปวส.2/19  -
จำนวน  19    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th