รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นันทนา แสงชัย    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635110279    นางสาวณัฐฐินันท์ พึ่งรอด ปวส.2/2  -
 2  635110287    นายธนโชติ ดีปัญญา ปวส.2/2  -
 3  635110289    นางสาวโสธิภา สิทธิผุย ปวส.2/2  -
 4  635110290    นางสาวณัฐธยาน์ ชื่นพรม ปวส.2/2  -
 5  635110291    นางสาวรวิสรา ดีคำน้อย ปวส.2/2  -
 6  635110292    นางสาวสิมาภรณ์ พลอยแหวน ปวส.2/2  -
 7  635110293    นางสาววรัญญา ปุกเขียว ปวส.2/2  -
 8  635110294    นางสาวสุภาภร โตเปลี่ยน ปวส.2/2  -
 9  635110295    นางสาวอรวรรณ ทานา ปวส.2/2  -
 10  635110296    นางสาวสุมิตรา แสงสุวรรณ ปวส.2/2  -
 11  635110297    นางสาวฉันทิสา สุกสีทอง ปวส.2/2  -
 12  635110298    นางสาวนภาพร อ่อนนิ่ม ปวส.2/2  -
 13  635110299    นางสาวสมัชญา จีระมะณีมัย ปวส.2/2  -
 14  635110300    นางสาวคณิตา อยู่ยืน ปวส.2/2  -
 15  635110301    นางสาวกมลลักษณ์ อยู่อ้น ปวส.2/2  -
 16  635110302    นางสาวเพชรลดา แก้วคำ ปวส.2/2  -
 17  635110303    นางสาวสุวิษา แก้วนำ ปวส.2/2  -
 18  635110304    นางสาวอาริสา คงเพชร์ ปวส.2/2  -
 19  635110305    นางสาวกมลลักษณ์ แดงกองโค ปวส.2/2  -
 20  635110339    นางสาวน้ำฟ้า นิมิตร ปวส.2/2  -
 21  635110340    นางสาวณัทนรี กอสุระ ปวส.2/2  -
 22  635110341    นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญประคม ปวส.2/2  -
 23  635110342    นางสาวเรณู ทองเงิน ปวส.2/2  -
 24  635110343    นางสาวจารุวรรณ ลอดลา ปวส.2/2  -
 25  635110344    นางสาวรัชชดาวัลย์ เรืองทอง ปวส.2/2  -
 26  635110345    นางสาวสุพิชฌาย์ นะถา ปวส.2/2  -
 27  635110346    นางสาวดารารัตน์ พุทธกิจ ปวส.2/2  -
 28  635110348    นางสาวเบญจวรรณ เถื่อนทับ ปวส.2/2  -
 29  635110350    นางสาวสุคินธร พองผลา ปวส.2/2  -
 30  635110351    นางสาวอุษณีษ์ ศรีคำ ปวส.2/2  -
 31  635110575    นายชินกฤต ลิตตะบุตร ปวส.2/2  -
 32  635110770    นางสาวปาริชาติ เอี้ยงเจียม ปวส.2/2  -
จำนวน  32    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th