รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ประชา กัลปนารถ    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635210157    นายศุภฤกษ์ จันทร์จี ปวส.2/22  1
 2  635210216    นายวัชรพล ประกิจ ปวส.2/22  1
 3  635210226    นายอัครเดช เคลือมะลิวัน ปวส.2/22  1
 4  635210560    นายศุภชัย ยินดี ปวส.2/22  1
 5  635210561    นายอนุรักษ์ มาขวา ปวส.2/22  1
 6  635210569    นายสราวุฒิ หนองหาร ปวส.2/22  1
 7  635210573    นายสุวิจักขณ์ เขื่อนทอง ปวส.2/22  1
 8  635210580    นายวุฒิพงษ์ เยาวยอด ปวส.2/22  1
 9  635210581    นายวิศรุต หลวงพิทักษ์ชุมพล ปวส.2/22  1
 10  635210584    นายศิรชัช โม้คำ ปวส.2/22  1
 11  635210586    นายสิรภพ กลเรียน ปวส.2/22  1
 12  635210591    นายวิทวัส สร้อยสุวรรณ์ ปวส.2/22  1
 13  635210592    นายอนวรรษ สีมูล ปวส.2/22  1
 14  635210598    นายสหัสวรรษ เดชอิ่ม ปวส.2/22  1
 15  635210599    นายอภิชัย เรืองฤทธิ์ ปวส.2/22  1
 16  635210753    นายณัฐสิทธิ์ ปานบ้านใหม่ ปวส.2/22  1
 17  635210755    นายจักรพงษ์ สุวรรณขัน ปวส.2/22  1
 18  635210759    นายธวัชชัย สุขก้อน ปวส.2/22  1
 19  635210808    นายอนุรักษ์ จันทร์บัว ปวส.2/22  1
 20  635210822    นายวิชัยรัตน์ ด้งพุก ปวส.2/22  1
 21  635210823    นายณัฎฐากร อินจันต๊ะ ปวส.2/22  1
 22  636210244    นายอนุรักษ์ ชมภูน้อย ปวส.2/22  2
 23  636210330    นายธีรภัทธิ์ จันทร์เที่ยง ปวส.2/22  2
 24  636210400    นายวรากร ทองเอ็ม ปวส.2/22  2
 25  636210629    นายธวัชชัย ป่าสัก ปวส.2/22  2
 26  636210648    นายพิพัฒน์พงษ์ งามสม ปวส.2/22  2
 27  636210729    นายธวัชชัย มีโพธิ์ ปวส.2/22  2
 28  636210757    นายณัฐวุฒิ โถบำรุง ปวส.2/22  2
 29  636210776    นายชัยณรงค์ กองมา ปวส.2/22  2
 30  636210855    นายจิรภิญโญ ศรีวงค์วรรณ์ ปวส.2/22  2
 31  636210860    นายณรงค์ อ่อนศรี ปวส.2/22  2
 32  636210865    นายเจนณรงค์ นาจิน ปวส.2/22  2
จำนวน  32    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th