รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภูวดล เพ็ญนาดี    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635220432    นายกรวิชญ์ บุ้งรุ่ง ปวส.2/31  2
 2  635220433    นายพันธกาญจน์ ตรุษเกตุ ปวส.2/31  2
 3  635220435    นายโสภณ มั่นเจ๊ก ปวส.2/31  2
 4  635220436    นายอนุพงศ์ สุกใส ปวส.2/31  2
 5  635220442    นายธนาพงษ์ จินา ปวส.2/31  2
 6  635220443    นายอนุวัติ ภักดีบาง ปวส.2/31  2
 7  635220444    นายเกริกชัย นุชศรี ปวส.2/31  2
 8  635220447    นายสิทธิพงษ์ พวงพยอม ปวส.2/31  2
 9  635220449    นายปภาวิน ไกรแนว ปวส.2/31  2
 10  635220459    นางสาวปนัดดา หาน้อย ปวส.2/31  1
 11  635220460    นางสาวปนัดดา พระสว่าง ปวส.2/31  1
 12  635220461    นายธีรวัฒน์ มีสำฤทธิ์ ปวส.2/31  1
 13  635220462    นายนันทวัตร คงเนตร ปวส.2/31  1
 14  635220463    นายศรัณยู คงเนตร ปวส.2/31  1
 15  635220464    นายฐิรวัฒน์ ทิเขียว ปวส.2/31  1
 16  635220465    นายจีรศักดิ์ เจริญใจ ปวส.2/31  1
 17  635220467    นายชลเดช เหล็กภูเขียว ปวส.2/31  1
 18  635220468    นายภูบดินทร์ เชิดฉาย ปวส.2/31  2
 19  635220469    นายอรรถพล เซาะลอ ปวส.2/31  1
 20  635220470    นายชิษณุพงค์ พรมสุวรรณ ปวส.2/31  1
 21  635220471    นายสมประสงค์ แตงแก้ว ปวส.2/31  2
 22  635220472    นายนรากรณ์ อยู่ยง ปวส.2/31  2
 23  635220473    นายณัฏฐชัย มั่นอยู่ ปวส.2/31  1
 24  635220474    นายพลวัฒน์ อินทร์หนุน ปวส.2/31  1
 25  635220475    นายเฉลิมลาภ อ่องอิ่ม ปวส.2/31  2
 26  635220477    นายอนันตวิทย์ เกตุสนต์ ปวส.2/31  2
 27  635220478    นางสาวชุติมา ใจหลวง ปวส.2/31  1
 28  635220479    นางสาวอตินุช แตงอ่อน ปวส.2/31  1
 29  635220480    นายกีรติกร ผาลา ปวส.2/31  1
 30  635220693    นายนรากร สุขนวล ปวส.2/31  1
 31  635220768    นายนวพล จันทร์โสภณ ปวส.2/31  1
 32  635220807    นายธีรศักดิ์ คำแย้ม ปวส.2/31  1
 33  635220843    นายหริภาคย์ ภัทรมานนท์ ปวส.2/31  1
 34  635220852    นายพชรพล เมรุจันทร์ ปวส.2/31  1
 35  635220859    นางสาวเปมิกา ศรฤทธิ์ ปวส.2/31  1
จำนวน  35    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th