รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธมลพรรณ จอมหงษ์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635220434    นายณภัทร ใจหลวง ปวส.2/32   -
 2  635220437    นางสาวกมลวรรณ เกิดสา ปวส.2/32   -
 3  635220438    นางสาวธนัชชา เรืองมั่น ปวส.2/32   -
 4  635220439    นางสาวปิยธิดา อู่แสนขัน ปวส.2/32   -
 5  635220440    นางสาวพรพรรณ ธรรมศิริ ปวส.2/32   -
 6  635220441    นางสาวพัชราภรณ์ หวังข้อกลาง ปวส.2/32   -
 7  635220445    นายพิทักษ์ชัย ดูสันเที๊ยะ ปวส.2/32   -
 8  635220446    นายอาคม มีท้วม ปวส.2/32   -
 9  635220448    นายนภนันท์ ทิมฉิม ปวส.2/32   -
 10  635220450    นายธวัชชัย ลิขิต ปวส.2/32   -
 11  635220451    นายณัฐวุฒิ คำเพชร ปวส.2/32   -
 12  635220652    นายวายุ แก้วนิล ปวส.2/32   -
 13  635220653    นายเทวาศิลป์ ปล้องลา ปวส.2/32   -
จำนวน  13    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th