รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชัชชลัย บุญทารมณ์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635230401    นายฉัตรทอง เหลือหลาย ปวส.2/41  1
 2  635230402    นายนัทธพงค์ จุ้ยเสือ ปวส.2/41  1
 3  635230403    นายชัยวัฒน์ แดงใส ปวส.2/41  1
 4  635230404    นายนาธาร บุญมะยา ปวส.2/41  1
 5  635230405    นางสาวดวงนภา พันธมาศ ปวส.2/41  1
 6  635230406    นายภาศิริโชค สว่างทิพย์ ปวส.2/41  1
 7  635230407    นายณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นลอย ปวส.2/41  1
 8  635230408    นายจักรพันธุ์ แก้วแก้ว ปวส.2/41  1
 9  635230410    นายสิทธิชัย อินคำ ปวส.2/41  1
 10  635230453    นางสาวจิรัชยา จำปา ปวส.2/41  1
 11  635230454    นายปฏิภาณ ประสานศรี ปวส.2/41  1
 12  635230455    นายประชัน เปรมศรี ปวส.2/41  1
 13  635230508    นายอานนท์ แย้มอ่ำ ปวส.2/41  1
 14  635230509    นายวรเมธ ยาวิเศษ ปวส.2/41  1
 15  635230572    นายจารุวัฒน์ แสนชมภู ปวส.2/41  1
 16  635230689    นายพีรวิชญ์ นามกรณ์ ปวส.2/41  1
 17  635230751    นายวุฒิชัย แตงแก้ว ปวส.2/41  1
จำนวน  17    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th