รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชัชชลัย บุญทารมณ์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  636230519    นายภูมินทร์ กางด้วง ปวส.2/42  2ม6
 2  636230635    นายศุภโชค จิสัณทนนท์ ปวส.2/42  2ม6
จำนวน  2    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th