รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิฑูรย์ พิริยะอนันต์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635120158    นางสาวปาลิตา คำมาละ ปวส.2/5  1
 2  635120253    นางสาวพรชิตา คำสวัสดิ์ ปวส.2/5  1
 3  635120270    นางสาวชลธิชา วงษ์ชัย ปวส.2/5  1
 4  635120271    นางสาวหทัยชนก แก้วดี ปวส.2/5  1
 5  635120272    นางสาวภัทรสุดา กำเหนิด ปวส.2/5  1
 6  635120274    นางสาวฟ้าวลัยรัตน์ อินใจ ปวส.2/5  1
 7  635120276    นางสาวมริษา ใจทา ปวส.2/5  1
 8  635120328    นายธนาวุฒิ ปัญญา ปวส.2/5  1
 9  635120353    นางสาววิภาพร วงษ์เนียม ปวส.2/5  1
 10  635120640    นางสาวณิชาภัทร นามเรือน ปวส.2/5  1
 11  635120694    นางสาวณฐพร เขียวสุข ปวส.2/5  1
 12  635120696    นายภาณุพงศ์ บุญล้อม ปวส.2/5  1
 13  635120697    นางสาวนิชธาวัลย์ เทียนบุตร ปวส.2/5  1
 14  635120758    นายกฤษธิฤกษ์ บุญมี ปวส.2/5  1
 15  635120778    นางสาวญาดา ขันตีต่อ ปวส.2/5  1
 16  636120220    นางสาววาสิตา เส็งล้ำ ปวส.2/5  2
 17  636120231    นางสาวศรัญญา ศรีสวัสดิ์มงคล ปวส.2/5  2
 18  636120487    นายร่มธรรม นามแดง ปวส.2/5  2
 19  636120662    นายนิติพงษ์ น้อยปวง ปวส.2/5  2
 20  636120704    นายปรัชญา บัวกอง ปวส.2/5  2
 21  636120763    นางสาวธันยพร วรรณสิม ปวส.2/5  2
 22  636120838    นางสาวอุมาภรณ์ บริบูรณ์ ปวส.2/5  2
 23  636120861    นางสาวณิชนันท์ สีสอด ปวส.2/5  2
จำนวน  23    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th