รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ปวส.2     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รุ่งนภา สังอินทร์    
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  635130530    นางสาวกุลนันท์ ทองแห้ว ปวส.2/9  1
 2  635130531    นายสุธีร์ อินชาญ ปวส.2/9  1
 3  635130532    นางสาวพรชิตา พุ้ยศิริ ปวส.2/9  1
 4  635130533    นางสาวรัตติกานต์ จันทร์แจ่มศรี ปวส.2/9  1
 5  635130534    นายทัฬหพงศ์ รักษ์ชน ปวส.2/9  1
 6  635130535    นางสาวภัทร์จาริน อินสุวรรณ์ ปวส.2/9  1
 7  635130536    นางสาวนวินดา ศรีเมือง ปวส.2/9  1
 8  635130537    นางสาวศิริลักษณ์ ชูเที่ยง ปวส.2/9  1
 9  635130538    นายภัทรภณ วงศ์แก้ว ปวส.2/9  1
 10  635130548    นายศราวุฒิ ท้วมจันทร์ ปวส.2/9  1
 11  635130549    นายรุ่งโรจน์ ต่อสงค์ ปวส.2/9  1
 12  635130550    นายชัยรัตน์ สุวรรณลุง ปวส.2/9  1
 13  635130551    นางสาวศศิวรรณ ปินเตป ปวส.2/9  1
 14  635130552    นายธีระศักดิ์ บุญชิต ปวส.2/9  1
 15  635130553    นายกฤษกร อยู่ดี ปวส.2/9  1
 16  635130554    นางสาวพรพรรณ พงศ์กัมปนาท ปวส.2/9  1
 17  635130555    นางสาวชลธิดา ผมปัน ปวส.2/9  1
 18  635130574    นายธีรภัทร ชัยหวัง ปวส.2/9  1
 19  635130606    นางสาวพรธิดา ตระกูล ปวส.2/9  1
 20  635130607    นางสาววิภาพรรณ ตุ๊แสง ปวส.2/9  1
 21  635130608    นายอภินัน เกตุวงศ์ ปวส.2/9  1
 22  635130625    นางสาวธัญชนก พีระชัยรัตน์ ปวส.2/9  1
 23  635130690    นายธนวงศ์ พงษ์ศักดิ์ ปวส.2/9  1
 24  635130710    นางสาววรางคณา เกตุสิทธิ์ ปวส.2/9  1
จำนวน  24    คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 
หมายเหตุ :: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th