เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หลักสูตรการศึกษา
   บุคลากร
   คณะ/หน่วยงาน
   บริการนักศึกษา
   ติดต่อสอบถาม
ประกาศ
เรื่อง  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
---------------------------------------

    วิทยาลัยได้ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้เฉพาะนักศึกษาที่ส่งหลักฐาน
การขอผ่อนผันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  โดยมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารดังนี้
1. นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทุกคนจะต้องไปรายงานตัว
   ตามหมายเรียกในวันที่มีการตรวจเลือกหากไม่ไปจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร  พ.ศ.2497 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ
            (!!!!!ต้องอยู่จนเสร็จสิ้นการคัดเลือก...ห้ามกลับก่อน!!!!)
2. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในวันตรวจเลือก
จะได้รับเอกสาร สด.43 ไว้เป็นหลักฐานและจะต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียกทุกปี
จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
3. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลที่  อาจารย์สายสุนี  ขำฉา  (ห้องอำนวยการ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  088 281 4080
4.  ภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแยกเป็นจังหวัดดังนี้
4.1  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหนังสือตอบรับแล้ว
4.2  จังหวัดสุโขทัย มีหนังสือตอบรับแล้ว
4.3  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหนังสือตอบรับแล้ว
4.4  จังหวัดน่าน มีหนังสือตอบรับแล้ว