เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หลักสูตรการศึกษา
   บุคลากร
   คณะ/หน่วยงาน
   บริการนักศึกษา
   ติดต่อสอบถาม
ประกาศ
เรื่อง  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
---------------------------------------

            วิทยาลัยได้ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้เฉพาะนักศึกษาที่ส่งหลักฐานการขอผ่อนผัน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  โดยมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารดังนี้
      1. นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทุกคนจะต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียกในวันที่มีการตรวจเลือกหากไม่ไป จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร  พ.ศ.2497 ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ
            (!!!!!ต้องอยู่จนเสร็จสิ้นการคัดเลือก...ห้ามกลับก่อน!!!!)
      2. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในวันตรวจเลือก
จะได้รับเอกสาร สด.43 ไว้เป็นหลักฐานและจะต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียกทุกปี
จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
      3. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลที่  อาจารย์สายสุนี  ขำฉา  (ห้องอำนวยการ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  088 281 4080
      4.  ภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแยกเป็นจังหวัดดังนี้
        4.1  จังหวัดเชียงใหม่     ***มีหนังสือตอบรับแล้ว**
        4.2  จังหวัดสุโขทัย        ***มีหนังสือตอบรับแล้ว**
        4.3  จังหวัดพิษณุโลก     ***มีหนังสือตอบรับแล้ว**
        4.4  จังหวัดระยอง
        4.5  กรุงเทพมหานคร
        4.6  จังหวัดอุตรดิตถ์    ***มีหนังสือตอบรับแล้ว**