รายละเอียด เพิ่มเติม    https://www.niets.or.th/th/catalog/view/218


รายละเอียด เพิ่มเติม https://www.niets.or.th/th/catalog/view/217

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net) ระดับ ปวช. และ ปวส.

ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ระดับ ปวช.3 (สนามสอบ:วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์)
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ ระดับ ปวส.2 (สนามสอบ:วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์)


 

ข้อปฏิบัติในการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
**ระเบียบการเข้าห้องสอบ

1.ไม่มีเลขที่นั่งสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ
2.ไม่มีบัตรแสดงตน  ไม่มีสิทธิ์สอบ
3.ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4.ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบวิชานั้น
5.ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6.ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7.อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

**หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

** อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
1. ปากกา ใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ บนหัวกระดาษ
2. ดินสอดำ 2B ใช้สำหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และคำตอบที่ต้องการเลือก
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ
5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
     135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
     โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219