ยินดีต้อนรับทุกท่าน....สามารถตรวจสอบผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน
ระดับ ผลการแข่งขัน
1001 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ปวช.
1002 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ปวช.
1003 การแข่งขันเกมส์คณิตศาสตร์ ปวช.  
1004 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ปวช.
2001 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช.
2002 การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.
2003 การประกวดจัดแสดงสินค้าและการปฏิบัติงานขาย ปวช.
2004 การประกวดจัดแสดงสินค้าและการปฏิบัติงานขาย ปวส.
3001 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Word ปวช.
3002 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Word ปวส.
3003 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Excel ปวช.
3004 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Excel ปวส.
3005 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint ปวช.
3006 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint ปวส.
3007 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Photoshop ปวช.
3008 การแข่งขันทักษะโปรแกรม Photoshop ปวส.
3009 การแข่งขันทักษะโปรแกรมการสร้างเว็บเพจ ปวช.
3010 การแข่งขันทักษะโปรแกรมการสร้างเว็บเพจ ปวส.  
3011 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช.
3012 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส.
3013 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช.  
3014 การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส.  
3015 การแข่งขัน E-SPORT เกมส์ ROV
3016 การแข่งขัน E-SPORT เกมส์ PES 2019 PRO EVOLUTION SOCCER
4001 การแข่งขันทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช.
4002 การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องยนต์เล็ก ปวช.
4003 การแข่งขันทักษะวิชาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.
4004 การแข่งขันทักษะวิชาเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น ปวช.
4005 การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องยนต์ดีเซล ปวช.
4006 การแข่งขันทักษะวิชาจักรยานยนต์ ปวช.
4007 การแข่งขันทักษะวิชางานฝึกฝีมือ ปวช.
4008 การแข่งขันทักษะวิชาเชื่อมแก๊ส ปวช.
5001 การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องเสียง ปวช.
5002 การแข่งขันทักษะวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.
5003 การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องวัดและวงจร ปวส.  
5004 การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องปรับอากาศ ปวส.
5005 การแข่งขันทักษะวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ปวช.
5006 การแข่งขันทักษะวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ปวช.
จำนวนผู้เข้าชม    00599  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219