รายงานผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ
กิจกรรมทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์เยาวชนคนดี To Be Number One  ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน
ระดับชั้น ตรวจสอบรายชื่อ
1
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง -
คลิก
2
การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย -
คลิก
3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย -
คลิก
4
ปวช.
5
ปวช.
6
fsffsfsfsf ปวช.
7
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.
8
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ปวช.
คลิก
9
การประกวด "การเล่านิทานพื้นบ้าน" ปวช.
คลิก
10
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) ปวช.
คลิก
11
การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ ประเภทที่ 2 โครงงานประเภททดลอง ปวช.
คลิก
12
การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ ประเภทที่ 1 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปวช.
คลิก
13
การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ปวช.
คลิก
14
ปวช.
15
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวส.
16
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ปวส.
17
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) ปวส.
18
การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ปวส.
19
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช.
คลิก
20
dada ปวช.
21
การประกวดเทคนิคการจัดแสดงสินค้าและปฏิบัติงานขาย ปวช.
คลิก
22
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวส.
คลิก
23
การประกวดเทคนิคการจัดแสดงสินค้าและปฏิบัติงานขาย ปวส.
คลิก
24
การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.(ม.6)
คลิก
25
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช.
คลิก
26
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช.
คลิก
27
การประกวดโครงงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปวช.
28
การแข่งขันทักษะโปรแกรมการสร้างเว็บเพจ ปวช.
คลิก
29
การแข่งขันทักษะโปรแกรม Photoshop ปวช.
คลิก
30
การแข่งขันทักษะโปรมแกรม Microsoft PowerPoint ปวช.
คลิก
31
การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Excel ปวช.
คลิก
32
การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Word ปวช.
คลิก
33
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส.
34
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส.
35
การประกวดโครงงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปวส.
คลิก
36
การแข่งขันทักษะโปรแกรมการสร้างเว็บเพจ ปวส.
คลิก
37
การแข่งขันทักษะโปรแกรม Photoshop ปวส.
คลิก
38
การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint ปวส.
คลิก
39
การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Excel ปวส.
คลิก
40
การแข่งขันทักษะโปรแกรม Microsoft Word ปวส.
คลิก
41
การแข่งขันทักษะวิชาเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น ปวช.
42
การแข่งขันทักษะวิชางานฝึกฝีมือ ปวช.
คลิก
43
การแข่งขันทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ปวช.
คลิก
44
การแข่งขันทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช.
คลิก
45
การแข่งขันทักษะวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ปวช.
คลิก
46
การแข่งขันทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.
คลิก
47
การแข่งขันทักษะวิชางานเชื่อมไฟฟ้า ปวช.
คลิก
48
การแข่งขันทักษะวิชางานเชื่อมแก๊ส ปวช.
คลิก
49
การแข่งขันทักษะวิชาเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น ปวส.
50
การแข่งขันทักษะวิชาระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน ปวส.
คลิก
51
การแข่งขันทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ปวส.
52
การแข่งขันทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวส.
53
การแข่งขันทักษะวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ปวส.
54
การแข่งขันทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวส.
55
การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องเสียง ปวช.
คลิก
56
การแข่งขันทักษะวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.
คลิก
57
การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องวัดและวงจร ปวช.
58
การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องปรับอากาศ ปวช.
59
การแข่งขันทักษะวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ปวช.
60
การแข่งขันทักษะวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ปวช.
คลิก
61
การแข่งขันทักษะวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.
คลิก
62
การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องเสียง ปวส.
63
การแข่งขันทักษะวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.
64
การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องวัดและวงจร ปวส.
คลิก
65
การแข่งขันทักษะวิชาเครื่องปรับอากาศ ปวส.
คลิก
66
การแข่งขันทักษะวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ปวส.
67
การแข่งขันทักษะวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ปวส.
68
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2018 -
คลิก
69
เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2018 -
คลิก
70
daddddd ปวส.(ม.6)

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219
จำนวนผู้เข้าชม    test05867 

admin