ผู้รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา เบอร์โทร
อ.ณิชานันท์ พิพัฒน์นพกร วิชาพิมพ์ดีด 0839554539
อ.กัญญาภัค มะตอง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 0966699379
อ.ปาริชาติ รอดแตง การจัดการธุรกิจค้าปลีก 0815968494
อ.วิชิราภรณ์ ธีปะนะ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 0897047403
อ.อารยา อินชัน ประกวดมารยาทไทย 0871998523
อ.นันทนา แสงชัย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 0869256620
อ.ธมลพรรณ จอมหงษ์ การประกวดร้องเพลงไทย 0981965394
อ.เผด็จ พึ่งพิณ กีฬา 0807429704
อ.ประชา กัลปนาถ นวัตกรรม 0815968450
อ.ณรงค์ บุญพักตร์ วิชาช่างยนต์ ช่างแมคคาทรอนิกส์ วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 0956355017
อ.ภูวดล จารุชาต วิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0882718762
อ.สุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ กลุ่มผู้บริหาร 0872061345