รายงานผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ที่ ชื่อวิชาสถานศึกษา ระดับ ผลการแข่งขัน
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช.
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส.
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช.
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส.
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช.
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส.
7 การประกวดมารยาทไทย ปวช.
8 การประกวดมารยาทไทย ปวส.
9 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส.
10 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช.
11 ขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช.
12 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช.
13 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส.
14 ขับร้องเพลงสตริง ปวช.
15 ขับร้องเพลงสตริง ปวส.
16 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช.
17 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส.
18 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.
19 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช.
20 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส.
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส.
22 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช.
23 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส.
24 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
25 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.
26 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.
27 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช.
28 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส.
29 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช.
30 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส.
31 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.
32 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.
33 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.
34 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช.
35 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส.
36 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช.
37 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวส.
38 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช.
39 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช.
40 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส.
41 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.
42 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช.
43 ทักษะวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
44 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์  (แข่งขัน วันที่ 19 ม.ค. 66) ปวช.
45 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส.
46 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช.
47 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช.
48 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช.
49 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช.
50 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์  ปวส.
51 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช.
52 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช.
53 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส.
54 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช.
55 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.
56 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช.
57 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช.
58 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส.
59 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช.
60 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.
61 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช.
62 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส.
63 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช.
64 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส.
65 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช.
66 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส.
67 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช.
68 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส.
69 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช.
70 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส.
71 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช.
72 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส.
73 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช.
74 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวส.
75 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช.
76 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส.
77 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช.
78 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช.
79 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส.
80 พิมพ์ดีดไทย ปวช.
81 พิมพ์ดีดไทย ปวส.