สรุปจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ที่ ชื่อวิชาสถานศึกษา ระดับ จำนวน
สถานศึกษา
จำนวน
รายชื่อ
จำนวนทีมที่
นำอุปกรณ์มาเอง
จำนวน
นักศึกษา
รายชื่อ
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 7     7
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 3     3
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 12     12
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 6     6
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 14     14
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 8     8
7 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 7 7   32
8 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 5   23
9 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 5 3 25
10 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 6     6
11 ขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 4     4
12 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 12     16
13 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 3     4
14 ขับร้องเพลงสตริง ปวช. 10     11
15 ขับร้องเพลงสตริง ปวส. 3     3
16 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 4     6
17 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 2     3
18 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 10     14
19 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 7 7 2 21
20 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 5 5 1 10
21 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 7     11
22 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 12     20
23 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 6     10
24 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 3     5
25 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 13     20
26 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 7     10
27 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 5     9
28 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 6     8
29 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 4     12
30 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3     8
31 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 21     36
32 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 10     17
33 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 7     12
34 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 9 9   26
35 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 7 7   20
36 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 4     4
37 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวส. 3     3
38 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 3     5
39 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 8 9 2 18
40 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 4     4
41 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 16     25
42 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 6     6
43 ทักษะวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 3 1 6
44 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์  (แข่งขัน วันที่ 19 ม.ค. 66) ปวช. 8     15
45 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 5     8
46 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 3     4
47 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 6     12
48 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 11 12 1 24
49 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 7     13
50 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์  ปวส. 7     11
51 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 5     10
52 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 9 9 1 18
53 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 4 4 1 8
54 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 5     7
55 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 5     7
56 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 4     4
57 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 2     4
58 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 3 3   6
59 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 14 14 7 42
60 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 20     32
61 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 6 12   35
62 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 3 5   13
63 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 8 11   39
64 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 1 2   7
65 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 4 4   9
66 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 2 3   18
67 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 9 22 2 65
68 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 5 9   25
69 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 7 9   31
70 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 2 2   7
71 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 8 14   40
72 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 4 8   34
73 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 1 2   8
74 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวส. 1 1   4
75 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 7 13   37
76 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 5 9   23
77 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. 1 1   3
78 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 8     14
79 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 4     6
80 พิมพ์ดีดไทย ปวช. 9     15
81 พิมพ์ดีดไทย ปวส. 4     6
รวม 517 226 21 1,187