จำนวนผู้เข้าชม    04021    | 


รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษา   เช่น 642510044
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระดับชั้น
 ปวช.1     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวช.1/1 
 ปวช.1     พาณิชยกรรม     ธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  คลิก ปวช.1/10 
 ปวช.1     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวช.1/2 
 ปวช.1     พาณิชยกรรม     การตลาด     การตลาด  คลิก ปวช.1/5 
 ปวช.1     พาณิชยกรรม     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิก ปวช.1/6 
 ปวช.1     พาณิชยกรรม     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิก ปวช.1/7 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.1/21 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.1/22 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.1/23 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.1/24 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.1/25 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.1/26 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.1/31 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.1/32 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.1/33 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.1/34 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.1/35 
 ปวช.1     อุตสาหกรรม     ช่างอิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์  คลิก ปวช.1/41 
 ปวช.2     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวช.2/1 
 ปวช.2     พาณิชยกรรม     ธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  คลิก ปวช.2/10 
 ปวช.2     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวช.2/2 
 ปวช.2     พาณิชยกรรม     การตลาด     การตลาด  คลิก ปวช.2/5 
 ปวช.2     พาณิชยกรรม     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิก ปวช.2/6 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.2/21 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.2/22 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.2/23 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.2/24 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.2/31 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.2/32 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.2/33 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.2/34 
 ปวช.2     อุตสาหกรรม     ช่างอิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์  คลิก ปวช.2/41 
 ปวช.3     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวช.3/1 
 ปวช.3     พาณิชยกรรม     ธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  คลิก ปวช.3/10 
 ปวช.3     พาณิชยกรรม     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวช.3/2 
 ปวช.3     พาณิชยกรรม     การตลาด     การตลาด  คลิก ปวช.3/5 
 ปวช.3     พาณิชยกรรม     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คลิก ปวช.3/6 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.3/21 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.3/22 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างยนต์     ยานยนต์  คลิก ปวช.3/23 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.3/31 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.3/32 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.3/33 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างไฟฟ้ากำลัง     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวช.3/34 
 ปวช.3     อุตสาหกรรม     ช่างอิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์  คลิก ปวช.3/41 
 ปวส.1     บริหารธุรกิจ     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวส.1/1 
 ปวส.1     บริหารธุรกิจ     การจัดการธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  คลิก ปวส.1/10 
 ปวส.1     บริหารธุรกิจ     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวส.1/11 
 ปวส.1     บริหารธุรกิจ     การตลาด     การตลาด  คลิก ปวส.1/5 
 ปวส.1     บริหารธุรกิจ     เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล     ธุรกิจดิจิทัล  คลิก ปวส.1/9 
 ปวส.1     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์  คลิก ปวส.1/21 
 ปวส.1     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์  คลิก ปวส.1/22 
 ปวส.1     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวส.1/31 
 ปวส.1     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวส.1/32 
 ปวส.1     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวส.1/33 
 ปวส.1     อุตสาหกรรม     อิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  คลิก ปวส.1/41 
 ปวส.2     บริหารธุรกิจ     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวส.2/1 
 ปวส.2     บริหารธุรกิจ     การจัดการธุรกิจค้าปลีก     ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  คลิก ปวส.2/10 
 ปวส.2     บริหารธุรกิจ     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวส.2/11 
 ปวส.2     บริหารธุรกิจ     การบัญชี     การบัญชี  คลิก ปวส.2/2 
 ปวส.2     บริหารธุรกิจ     การตลาด     การตลาด  คลิก ปวส.2/5 
 ปวส.2     บริหารธุรกิจ     เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล     ธุรกิจดิจิทัล  คลิก ปวส.2/9 
 ปวส.2     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์  คลิก ปวส.2/21 
 ปวส.2     อุตสาหกรรม     เทคนิคเครื่องกล     เทคนิคยานยนต์  คลิก ปวส.2/22 
 ปวส.2     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวส.2/31 
 ปวส.2     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวส.2/32 
 ปวส.2     อุตสาหกรรม     ไฟฟ้า     ไฟฟ้ากำลัง  คลิก ปวส.2/33 
 ปวส.2     อุตสาหกรรม     อิเล็กทรอนิกส์     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  คลิก ปวส.2/41 
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4 e-mail kannika@utt.ac.th