คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
             วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์