องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

     ( 1 ) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาและให้ใช้ชื่อว่า “องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย” ตามด้วยชื่อของสถานศึกษา และมีตัวย่อว่า “อวท.” ตามด้วยชื่อย่อ ของสถานศึกษา หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL,” ตามด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษา และ มีตัวย่อว่า “AFT.” ตามด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
     ( 2 ) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และให้ใช้ชื่อว่า “องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด” ตามด้วยชื่อจังหวัด และมีตัวย่อว่า “อวท.จังหวัด” ตามด้วยชื่อย่อของ จังหวัด หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL,” ตามด้วยชื่อ ภาษาอังกฤษของจังหวัด และมีตัวย่อว่า “AFT.” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัด
     ( 3 ) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคและให้ใช้ชื่อว่า “องค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค” ตามด้วยชื่อภาค และมีตัวย่อว่า “อวท. ภาค” ตามด้วย /ชื่อย่อ...ชื่อย่อของภาค หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL,” ตามด้วย ชื่อภาษาอังกฤษของภาค และมีตัวย่อ “AFT.” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของภาค
     ( 4 ) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ และให้ใช้ชื่อว่า “องค์การ นักวิชาชีพใน อนาคตแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” และมีตัวย่อว่า “อวท.สอศ.” หรือมีชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL ,OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION.” และมีตัวย่อ “AFT. OVEC.”


วัตถุประสงค์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

( 1 ) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหาร จัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
( 2 ) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
( 3 ) เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา
( 4 ) เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา
( 5 ) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน นักศึกษา
( 6 ) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ ความรู้ ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
( 7 ) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ