...
...
...
...
❤️ บรรยากาศการประชุมการแข่งขันทักษะ ❤️
...
❤️ พิธีเปิดงานแข่งทักษะ กลุ่มภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2565 ❤️
...
❤️ บรรยากาศการแข่งขันทักษะ กลุ่มภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2565 ❤️
...
❤️ บรรยากาศการแข่งขันทักษะ กลุ่มภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2565 #2 ❤️
...
❤️ บรรยากาศการแข่งขันทักษะ กลุ่มภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2565 #3 ❤️

สถานที่พักในจังหวัดอุตรดิตถ์