Program

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คลิกที่สาขาวิชาที่ สนใจ เพื่อดูรายละเอียดการสมัคร :

ประเภทวุฒิการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

CONTACT