Facebook Line สมัครเรียน


ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

วิทยาลัยเทคโนโลยี

มารู้จักที่มาของวิทยาลัย

ตั้งอยู่เลขที่ 135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2520 เดิมชื่อ โรงเรียนอุตรดิตถ์พาณิชยการ เปิดสอนระดับชั้น ปวช. แผนกพาณิชย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับชั้น ปวส. สาขา วิชาการบัญชี เลขานุการ การตลาด และใน ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี เปิดสอนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอนระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จนถึง ปี พ.ศ. 2554 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้กล่าว
College Name

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เปิดทำการสอนมานานกว่า 40 ปีแล้ว และเจริญก้าวหน้ากว่าเดิมมาก มีบุคลากร อันได้แก่ ครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง รวมประมาณ 100 คน นักศึกษา รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ในการควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาต คือ นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการ คนปัจจุบัน คือ นายพณิชย์ มีประเสริฐสกุล ต่างมีนโยบายที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติ ด้วยการมุ่งพัฒนาองค์กร บุคลากร และผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างภาคภูมิ

History College

CONTACT

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

Uttaradit Technological College

055-442930-4

techno.utt@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม   12455