ข่าวสาร ประกาศ

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายการและราคาต่อหน่วยอุปกรณ์การเรียน ของนักศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2563CONTACT