Facebook Line สมัครเรียน


ข่าวสาร ประกาศ

ประกาศ การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายการและราคาต่อหน่วยอุปกรณ์การเรียน ของนักศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2563

CONTACT

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

Uttaradit Technological College

055-442930-4

techno.utt@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม   12472