รางวัลเกียรติยศ

Card image cap

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2541 โดยอาจารย์จักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในการรับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

Card image cap

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2545 โดยอาจารย์จักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในการรับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Card image cap

รางวัลชนะเลิศ ชมรม To be Number One ระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2546

Card image cap

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงพระราชทานรางวัลการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2558 อาคาร 9 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558

Card image cap

นายดนัย ไทยป๊อก ได้รับ พระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Card image cap

นางสาวทิพย์เมธา จันมลฑา ได้รับ รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

Card image cap

นายอภิชา เพิ่มพูล นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Card image cap

นางสาวเบญจทิพย์ เพิ่มจิตร นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Card image cap

นายนพดล มาแก้ว นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Card image cap

นายศรัณยู ชอบธรรม นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Card image cap

นายพีรพล กำมะหยี่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาการบัญชี นักศึกษารางวัลพระราชทานดีเด่นด้านอาชีวศึกษา รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา


CONTACT